Obra pública

Obra pública

A EO participem en tots aquells treballs que tenen com a objectiu la creació, la construcció, conservació i modificació de les infraestructures de serveis públic: xarxes de distribució i evacuació d’aigües, xarxes elèctriques, dipòsits d’aigua, restauració ambiental, camins de passeig,...

 • Projectes bàsics i executius
 • Direcció d’obra pública
 • Incorporació de criteris ambientals en projectes executius
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Direccions Ambientals de les obres
 • Assessorament a despatxos d’arquitectura
 • Elecció de materials de baix impacte ambiental
 • Elaboració de memòries de sostenibilitat
 • Formació sobre la qualitat ambiental, en edificis i obra civil, manuals de bones pràctiques, etc...
Aigua

Aigua

Els nostres serveis van dirigits a totes les activitats, industrials o de qualsevol altra tipus, que causin algun tipus de vessament a l'aigua, ja sigui directament al medi natural o a una xarxa de sanejament connectada a una depuradora.

El ús de l’aigua per al consum humà i/o industrial requereix d'un seguit de tractaments i controls, tradicionals o bé d'última tecnologia. Som especialistes en tot el què té a veure amb el seu tractament, gestió, i control després del seu ús.

 • Plans directius de gestió de les aigües potables, residuals i pluvials
 • Rehabilitació i millora dels sistemes existents, (pous, foratges etc.)
 • Dimensionament d'obres de gestió de les aigües pluvials i de lluita contra els inundacions
 • Construcció i manteniment d’EDARs i d’instal·lacions potabilitzadores
 • Gestió i manteniment de xarxes d’aigües residuals urbanes i industrials
 • Gestió i manteniment de xarxes d’aigua potable
 • Anàlisis d’aigües potables i residuals
 • Auditories d’estalvi d’aigua en edificis
 • Projectes Constructius i d’instal·lacions per un ús eficient del cicle de l’aigua
 • Diagnosis de xarxes de distribució d’aigua potable i recerca de fugues
 • Projectes per a la reutilització i depuració de l’aigua i aprofitament d’altres fonts
 • Organisme de control ambiental