Oganigrama EO-Ecoconsulting

Assessoria en gestió ambiental

 • Compliment normatiu i tramitacions administratives de demandes d’autorització i de llicències ambientals
 • Certificats ambientals
 • Pòlisses de control d’emissions per a processos industrials
 • Redacció de plans directors
 • Consultoria: estudis de solucions, ajuda a la decisió, avís tècnic i càlculs
 • Comunicació ambiental: participació pública (Agenda 21), difusió de valors sostenibles, assistència a la presa de decisió política, conciliador ambiental
 • Auditories de sistemes de gestió normalitzats: adequació a implantació i certificació de processos.(APPCC, ISO 14001, EMAS)
 • Formació a mida sobre aspectes tècnics o reglamentaris
 • Assessorament pericial i administratiu, assistència i representació jurídico-tècnica

Enginyeria hidràulica i ambiental

 • Projectes d’execució, direcció d’obres, coordinació, pilotatge, plecs de base administratius i técnico-econòmics
 • Direcció tècnica i econòmica
 • Projectes d’instal·lació “Claus en mà”: assessorament complet d’un projecte, concepció detallada i realització, incloent els aspectes financers i jurídics

Inspecció i laboratori d’anàlisis ambientals i d’aliments

 • Control tècnic i vigilància d’instal·lacions industrials i d’obres.
 • Explotació i auscultació: anàlisi de laboratori, telecontrol de paràmetres mediambientals
 • Assaig de funcionament i recepció d’obres
 • Diagnosi i anàlisi del síndrome d’edifici malalt

Instal.lació i Explotació

 • Gestió d’instal·lacions industrials i urbanes de tractament d’aigua i de residus
 • Assistència tècnica i concessió d’equipaments públics
 • Gestió de les xarxes de distribució d’aigües potable i residuals/pluvials