Consultoria
Residus

Residus

Limitar els impactes ambientals i socials així com els costos de tractament esdevenen un dels majors reptes en qüestions de residus dins del context de creixement de tonatge produït.

EO col·labora a organitzar-ne la recollida, valorització i emmagatzematge dels residus amb l'objectiu d'una millor gestió, racional i respectuosa amb el medi ambient. L'alta qualificació professional del nostre equip ens permet que aquesta tasca tingui com a resultat una qualitat de servei i satisfacció del client excepcional en qualsevol de les diferents etapes d’actuació: diagnòstic, anàlisi, gestió, certificació, etc.

 • Inventari de residus generats per l'activitat: identificació, codificació, segregació i correcta gestió.
 • Auditories d’acompliment i millora dels serveis de recollida de residus i neteja viària
 • Caracterització de residus: anàlisis i MODECOM
 • Ecobalanç de producte dins el seu cicle de vida
 • Plans de gestió de residus i compliment de la normativa
 • Estudis de minimització de residus perillosos
 • Gestió d’altes per a productors i gestors de residus.
 • Energies renovables i plantes de cogeneració: estudis de viabilitat, revisions del funcionament d’instal·lacions.

Estudi d'impacte ambiental

 • Incineració de residus. Normativa. Estudi d’impacte ambiental
Planificació del territori

Planificació del territori

En un context de globalització, el paisatge propi proporciona a la població l'oportunitat d'arrelar-se i identificar-se en un lloc en particular.

Per a una convivència entre natura i humanitat sostenibles, aquesta vessant de l'empresa és una part important dins dels nostres projectes de futur.

 • Avaluacions Ambientals en el plantejament Urbanístic
 • Estudis d’integració Paisatgística i simulacions gràfiques
 • Inventaris de flora i fauna
 • Estudi d’impacte ambiental en obra civil
 • Seguiment ambiental de les obres
 • Control de la qualitat de les aigües
 • Estudis hidrològic-hidràulics
  • Protecció del medi aquàtic contra erosions
  • Regulació de les activitats hidroelèctriques
Llicències ambientals d'activitat

Llicències ambientals d'activitat

Els serveis en aquest àmbit van dirigits a aquelles empreses que generen emissions de contaminants i que, per tant, estan obligades a controlar-les a fi de demostrar el compliment dels valors límits d'emissions davant de l'administració competent i/o segons el establert en les seves corresponents autoritzacions ambientals.

 • Auditories ambientals i diagnosis ambiental de oportunitats de minimització de residus i d’energia (DAOM).
 • Inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
 • Anàlisis d’emissions del cicle de vida dels productes o serveis
 • Auditories i gestió dels recursos naturals.
 • Implantació de sistemes de gestió ambiental (UNE-EN-ISO-14000 i EMAS)
 • Certificacions industrials (proves d’obturació, neteja de cuves i canonades)
 • Autorització ambiental.
 • Estudis de contaminació acústica i atmosfèrica
 • Avaluació de la qualitat de l’aire interior
 • Projectes constructius i industrials per a la minimització i el tractament de les emissions atmosfèriques
 • Mesures i Autocontrol de emissió/immissió de contaminants atmosfèrics
 • Auditories d’estalvi d’energia en edificis
 • Projectes Constructius i Industrials d’instal·lacions per a un ús eficient de l’energia i revisió de projectes

Com a organisme de control ambiental, som una empresa acreditada pel Govern d’Andorra per certificar activitats industrials (autorització 87022/2010)