Contaminació_acustica

Estudis de contaminació acústica

Parlàvem fa uns dies al blog que el soroll és un dels principals agents contaminants en l'actualitat i que té notables efectes adversos en l'home. De fet, la contaminació acústica pot afectar seriosament el nostre benestar i la nostra salut. D'entre els serveis d'EO-Ecoconsulting, dins de l'àmbit de l'atorgament de llicències ambientals d'activitat, hi ha la realització d'estudis de contaminació acústica.

D'acord amb Decret 26/2022, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996, en obres especialment sorolloses (com puguin ser els treballs d'excavació en roca o perforacions, en ús de maquinària pesant, es requereix un estudi acústic preliminar per a l'obtenció de les autoritzacions administratives de l'obra. Aquest ha d'incloure, a més, una partida pressupostària per assegurar els nivells normatius i s'ha d'incloure en el projecte executiu de l'obra.

Aquest estudi preliminar d'impacte acústic ja ha de contenir informació espacial de la ubicació dels treballs de construcció i l'àrea d'afectació, situant els receptors del seu voltant i quina distància es troben. També ha d'incloure la previsió de l'inici i la duració de l'obra, una descripció del tipus de maquinària i dels processos constructius utilitzats i una estimació dels nivells. Amb aquesta estimació de nivells el promotor podrà fer un càlcul aproximat de la realitat de l'obra respecte al seu possible compliment /incompliment i el paquet de mesures correctores (pel que fa al pressupost) que haurà d'implementar.

Abans de l'obra el contractista haurà de presentar el projecte d'impacte acústic a la DF (que desenvolupa l'estudi preliminar acústic) i presentar el projecte d'impacte acústic al ministeri responsable de medi ambient. Tota modificació del projecte d'impacte acústic durant el transcurs de l'obra ha de ser aprovada per la DF.

Una vegada ja es disposa de l'autorització, el contractista encarregarà el projecte d'impacte acústic, amb el projecte executiu de l'obra i l'estudi d'impacte acústic, en què es fan els càlculs al detall de les diferents casuístiques de l'obra.

Per poder fer un estudi d'impacte acústic acurat i el màxim de precís, cal tenir una bona planificació de les fases de d'execusuó de l'obra, tant en temps com en mitjans, i que aquestes es mantinguin. Tots dos documents hauran de ser validats conjuntament per la direcció facultativa de l'obra i el contractista, que són els responsables del compliment del projecte acústic.

Tots els serveis en l'àmbit de les llicències d'activitat van dirigits a aquelles empreses que generen emissions de contaminants i que, per tant, estan obligades a controlar-les a fi de demostrar el compliment dels valors límits d'emissions davant de l'administració competent i/o segons l'establert en les seves corresponents autoritzacions ambientals.