Monitoreig_riu

Andorra, amb EO-ECOCONSULTING, aplica el nou protocol de monitoratge hidrobiològic

Els rius d’Andorra flueixen a Catalunya i també a França, com és el cas de l’Arieja. Per això, fins al 2017, els monitoratges hidrobiològics del Principat, sobre la base de mostres de macroinvertebrats, estaven únicament basats en el protocol IBGN (del sistema francès) i en el protocol BMWP’ (del sistema espanyol/català).

L’adopció de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/CE/60) (DMA en endavant) ha portat a nivell global a una evolució dels protocols de monitorització hidrobiològica arreu. Espanya i França han adoptat la DMA i han posat en pràctica nous protocols i/o proves. França ha transformat l’índex IBGN en l’índex IBG-DCE i ha creat un altre índex, l’I2M2. Espanya i Catalunya, per la seva banda, han modificat el protocol de l’índex BMWP’ i han creat els índexs IMMi-T i IMMi-L. Així doncs, Andorra, per la seva posició geogràfica, s’ha trobat en l’obligació de proporcionar els resultats dels monitoratges hidrobiològics d’acord amb la DMA.

Nou protocol adaptat al Principat

En aquest sentit, EO-ECOCONSULTING, en acord amb el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, està treballant en un nou protocol metodològic de la fauna bentònica de macroinvertebrats adaptat al Principat que inclogui les metodologies franceses i espanyoles/catalanes. Aquest nou protocol es va començar a aplicar al 2018.

20191022 140339 low

En l’actualitat ja s’han desenvolupat dues campanyes de mostreig amb el nou protocol (2018 i 2019) i s’esperarà a l’any vinent per tal de ser validat, donat que la DMA estableix que la classe de qualitat d’una estació s’ha d’establir a partir de dades representatives durant 3 anys consecutius. Cal esmentar que aquest nou protocol, un cop validat, estarà a disposició de totes les empreses del sector.

En relació amb els resultats obtinguts durant la campanya de mostreig d’aquest 2019, cal esmentar que aquests han estat molt similars a la campanya anterior. A continuació, es mostra de manera gràfica els resultats obtinguts per a cadascuna de les estacions de mostreig en relació amb l’índex IBG-DCE i IBMWP’.

        IBGN2019                                                 BMWP2019